Personuppgiftspolicy

Soleon är mån om att dina personuppgifter behandlas på ett säkert, korrekt och lagenligt sätt. Denna personuppgiftspolicy är upprättad i avsikt att förklara hur vi samlar in, hanterar och skyddar dina personuppgifter. Den upplyser dig även om dina rättigheter vid behandlingen och hur du går till väga för att göra dem gällande. Det är därför av vikt att du som kund/användare tar del av Personuppgiftspolicyn innan du använder vår tjänst.

Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Soleon, det vill säga när du tar del av tjänsten som Soleon tillhandahåller. Utöver denna personuppgiftspolicy gäller även användarvillkoren.

Behandlingen av personuppgifter

Soleon behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänsten, säkerställa kundkännedom, för att kunna skapa personliga erbjudanden, jämföra olika lösningar och vidareförmedla offertförfrågningar/intresseanmälningar till Leverantörer. Dina personuppgifter behandlas även vid lämnande av utvärdering av Leverantör. Soleon behandlar enbart personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullgöra vår verksamhet. Den rättsliga grunden för vår behandling är det givna samtycke och senare; avtalsrelationen mellan oss i form av förmedlingsuppdraget. Dina personuppgifter kan också komma att behandlas för att vi ska kunna fullgöra de förpliktelser som åligger oss enligt lag.

Personuppgifterna som inhämtats när du tecknar dig för vårt nyhetsbrev sker genom samtycke. Samtycket kan när som helst återkallas genom att kontakt tas med oss på kontakt@soleon.se. Även om samtycket återkallas har Soleon rätt att behandla sådana uppgifter som är nödvändiga för att slutföra ett pågående avtal mellan dig och Soleon eller de leverantörer som i sin tur använder Soleon.

Kategorier av personuppgifter

Soleon inhämtar personuppgifter genom ditt uppgiftslämnande, det vill säga när du som kund/användare nyttjar den tillhandahållna tjänsten. Inom ramen för tjänsten lämnar du uppgifter om dig själv såsom namn, kontaktuppgifter (adress, postnummer, e-postadress och telefonnummer). Dessa personuppgifter lämnas aktivt av dig när du fyller i webbformuläret, skriver upp dig för nyhetsbrevet samt genom annan kontakt med Soleon.

När du besöker Soleons webbplats eller en annan webbplats som länkat från denna kan Soleon komma att lagra viss information i form av cookies. Detta görs i syfte känna igen dig som användare för att därefter ha möjlighet att anpassa webbsidan efter dina intressen och preferenser. Soleon använder även cookies bland annat för statistiska ändamål. Det är möjligt att blockera cookies men om så görs kan Soleon inte garantera att alla delar av webbsidans tjänster kommer att fungera som avsett.

Lagringsperioden

Uppgifterna sparas under tiden som en avtalsrelation föreligger mellan Soleon och dig. Personuppgiften gallras dock så snart den blivit inaktuell. Om avtalsrelationen upphör gallras personuppgifterna i samband med det. Vid gallring tar Soleon kontakt med Leverantörer med vilka personuppgifter har delats och begär radering av personuppgifterna. Leverantören ska genomföra begäran inom 72 timmar.

Mottagare av personuppgifter

För att kunna erbjuda dig en offert vidareförmedlas dina personuppgifter till en till tjänsten knuten Leverantör som sedan självständigt ansvarar för behandlingen av personuppgifterna. Personuppgifterna delas enbart med Leverantörer med vilka Soleon har ingått ett avtal med och som godtagit våra villkor för behandling av våra användares personuppgifter. Leverantörerna ansvarar självständigt såsom personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter. Genom att använda tjänsten och acceptera dessa villkor godkänner du att personuppgifterna vidareförmedlas. Soleon lämnar endast ut personuppgifter till dig och Leverantörer för att uppfylla Soleons ovan beskrivna ändamål med behandlingen. Information om de leverantörer som är knutna till tjänsten hittar du här. Du har möjlighet att rikta dig direkt till respektive Leverantör för information om hur de behandlar dina personuppgifter.

Soleon kommer inte att dela, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om inte skyldighet föreligger till följd av en rättslig förpliktelse eller om samtycke har givits.

Säkerhetsåtgärder

För att förhindra att några personuppgiftsincidenter ska inträffa, eller på annat sätt minska risken att personuppgifter förloras, har Soleon vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Dina personuppgifter behandlas enbart av de personer som har fått behörighet att göra detta.

Dina rättigheter

Som kund/användare har du alltid rätt att kostnadsfritt, efter en skriftlig ansökan till oss, få besked om vilka av dina personuppgifter som Soleon behandlar, vilka personuppgifterna delas med och vad vi har för ändamål med behandlingen. Det är också möjligt för dig att begära att dina personuppgifter raderas, rättas eller att behandlingen begränsas. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direkt-marknadsföringsändamål. Du har även rätt att få del av dina uppgifter i ett strukturerat maskininläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar).

Scroll to Top